തിരുവനന്തപുരം> വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന് അധ്യക്ഷസ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. രാജിക്കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കൈമാറി. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജിവെക്കുന്നത്.

കമ്മീഷന് അധ്യക്ഷന്‍ എന്ന നിലയില് നാലര വര്ഷമായി പ്രവര്ത്തിക്കുകയും പതിനൊന്ന് പഠന റിപ്പോര്ട്ടുകള് സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി വി എസ് അറിയിച്ചു. . ഇതിനു വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സഞ്ചരിക്കുകയും ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരവധി സെമിനാറുകളും യോഗങ്ങളും നടത്തി. ഇത്തരം യോഗങ്ങളിലൂടെ ക്രോഡീകരിച്ച അഭിപ്രായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങള്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് തയ്യാറാക്കിയത്. രണ്ട് റിപ്പോര്ട്ടുകള്കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രിന്റിങ്ങ് ജോലികള് തീരുന്നതോടെ അതും സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കും.

തലച്ചോറിലുണ്ടായ രക്തപ്രവാഹത്തെത്തുടര്ന്ന് ഡോക്ടര്മാരുടെ കര്ശന നിബന്ധനകള്ക്ക് വിധേയമായി തുടരുന്നതിനാല്, യോഗങ്ങള് നടത്താനോ, ചര്ച്ചകള് സംഘടിപ്പിക്കാനോ ഇപ്പോള്‍ കഴിയുന്നില്ല.

നൂറു കണക്കിന് ആളുകളുടെ കൂട്ടായ യത്നത്തിന്റെ ഫലമായാണ് കമ്മീഷന്റെ പഠന റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായത്. സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകളില് കൈക്കൊള്ളുന്ന തുടര് നടപടികളാണ് കമ്മീഷന് ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുക. അതുണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കമ്മീഷനുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദിപറയുന്നുവെന്നും വാര്‍ത്താകുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.