തിരുവനന്തപുരം > കസ്റ്റംസിനോട് വിവരാവകാശ പ്രകാരം ചോദ്യങ്ങള് ചോദിച്ച്‌ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്. ആറു ചോദ്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനുവേണ്ടി അഡീഷണല് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോള് ഓഫീസറായ എ പി രാജീവന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവരാവകാശ അപേക്ഷയില് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1. കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്ഷത്തിനുള്ളില് എത്ര കേസുകളിലാണ് നിയമവ്യവഹാരം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്?
2. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രോട്ടോകോള് ഹാന്ഡ്ബുക്ക് അനുവദിക്കുന്ന പ്രകാരം എക്സെംഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള് ആ എക്സെംഷന് അനുസൃതമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുറപ്പുവരുത്താനുള്ള എന്തു നടപടിക്രമങ്ങളാണ് കസ്റ്റംസിനുള്ളത്? 3. എംബസികള്/ കോണ്സുലേറ്റുകള് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നയതന്ത്ര ഓഫീസുകളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൂടാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഒഴിവാക്കിക്കൊടുക്കാന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ്?
4. 09.05.2017ല് ബില് ഓഫ് എന്ട്രി നമ്ബര് 9624365 പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്തെ യുഎഇ കോണ്സുലേറ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഈന്തപ്പഴം അനുവദനീയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതിന് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കാന് ബാധ്യസ്ഥനായ ഇറക്കുമതിക്കാരന് ആരാണ്?
5. മേല്പറഞ്ഞ ബില്ലില് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തില് എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
6. മേല്പറഞ്ഞ ബില്ലിലെ ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റംസ് ആക്‌ട് 1962ലെ സെക്ഷന് 108 പ്രകാരം എത്ര പേര്ക്ക് സമന്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്? അവരുടെ പേരും തസ്തികയും അവര് ഏതു സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങള് ലഭ്യമാക്കണം.