എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും ഞായറാഴ്‌ച മുതൽ ഫോൺ വിളിയില്‍ ‘ഹലോ’ എന്നതിന് പകരം ‘വന്ദേമാതരം’ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മഹാരാഷ്‌ട്ര സർക്കാർ. ഹലോ അർഥമില്ലാത്ത വാക്കാണെന്നും വന്ദേമാതരം ജനങ്ങളിൽ ദേശീയ അവബോധം വളർത്തുമെന്നുമാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ അവകാശവാദം. വിവിധ സംസ്ഥാന പരിപാടികളിലും അഭിസംബോധന സംബന്ധിച്ച് ഇത് ബാധകമായിരിക്കും.