കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണമൂകാംബിയില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 5 വിജയദശയമി വിദ്യാരംഭത്തിനുള്ള ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു www.panachikad.orgയില്‍ രസീതുകള്‍ ലഭിക്കും കൂടുതല്‍ വിവരത്തിന് 04812330670 mob: 6282970674