സൗദിയില്‍ നിന്നും വിദേശികള്‍ അയക്കുന്ന പണത്തില്‍ വര്‍ധനവ്.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്‌ ഈ വര്‍ഷം നവംബര്‍ അവസാനം വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സൗദി ബാങ്കിംഗ് അതോറിറ്റിയായ സാമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകളിലാണ് വിദേശ പണമിടപാടില്‍ പോയ മാസവും വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകള്‍, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ മുഖേന വിദേശികള്‍ സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ച തുകയിലാണ് ഇത്തവണയും വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജനുവരി മുതല്‍ നവംബര്‍ അവസാനം വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 13627 കോടി റിയാല്‍ വിദേശികള്‍ സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചതായി കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവില്‍ ഇത് 11397 കോടി റിയാല്‍ ആയിരുന്നിടത്താണ് ഗണ്യമായ വര്‍ധനവ്. 2229 കോടി ഏകദേശം 19.6 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായത്.