ഓഹരി വിപണികളിൽ ഉൾപ്പടെ വലിയ വിലയിടിവ് വന്നതിനാൽ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി ആളുകള്‍ സ്വർണം തെരഞ്ഞെടുത്തതോടെ വില ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സ്വർണ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദ​ഗ്ധർ പറയുന്നു.