ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 38240 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ചയായതിനാൽ ബാങ്ക് അവധിയുടെ കൂടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ശനിയാഴ്ച സ്വർണ്ണവില ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 4795 രൂപയും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 38360 രൂപയുമായിരുന്നു വില.

എന്നാൽ ഏപ്രിൽ മാസം ആരംഭിച്ചത് സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടാണ്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഗ്രാമിന് 45 രൂപ സ്വർണ വില ഉയർന്നു. 4810 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 38480 രൂപയായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഒന്നിലെ വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയും ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.