ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനു മുകളിൽ ജൂൺ 11 ഓടു കൂടി ഒരു ന്യുനമർദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള 24 മണിക്കൂറിൽ ന്യുനമർദം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടാനും സാധ്യതയെന്നു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്.

താരതമ്യേന ദുർബലമായിരിക്കുന്ന മൺസൂൺ ശക്തമാവാൻ ഇത് കാരണമാകും. ജൂൺ 11 മുതൽ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.