കോഴിക്കോട് > സംസ്ഥാനത്ത് മാര്‍ച്ച്‌ ഒന്ന് മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 15 വരെ അധികം ലഭിച്ചത് 41 ശതമാനം മഴ. ലക്ഷദ്വീപിലിത് 46 ശതമാനമാണ്. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത മഴയിലും കനത്ത കാറ്റിലും പലയിടങ്ങളിലും വ്യാപക കൃഷിനാശവമുണ്ടായി.
എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കൂടുതല്‍ മഴ കിട്ടിയത്. 116 ശതമാനം അധികം. 75.4 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 164.8 മില്ലിമീറ്റര്‍ ലഭിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയാണ് തൊട്ടുപിറകില്‍. 93 ശതമാനമാണ് അധികമഴ. 290.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ ലഭിച്ചു. 150.6 മില്ലിമീറ്ററാണ് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. കാസര്‍കോടാണ് മൂന്നാമത്. 52.9 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ ലഭിച്ചു. 29.3 മില്ലിമീറ്ററാണ് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. 80 ശതമാനം അധികം. കോട്ടയത്ത് 63 ശതമാനവും അധികമായി മഴപെയ്തു. ഇവിടെ 113 മില്ലിമീറ്ററിന് പകരം 184.2 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ കിട്ടി.
മറ്റുജില്ലകളിലെ അധിക മഴ ശതമാനത്തില്‍ (ബ്രാക്കറ്റില്‍ പെയ്ത മഴയും പെയ്യേണ്ട മഴയും): തിരുവനന്തപുരം: ഏഴ് (109,101.7), ആലപ്പുഴ: 14 (128, 111.8 ), ഇടുക്കി:-18 (124.3, 105.6), കോട്ടയം:-13(153.6, 136), തൃശൂര്‍: അഞ്ച് ( 63.7, 60.6), പാലക്കാട് : 48 ( 90.2, 60.9), മലപ്പുറം: 22 ( 74.7,61.2 ) , കോഴിക്കോട്: 13(62.8, 55.4), വയനാട്: 47 (84.6, 57.6), കണ്ണൂര്‍: 38 (50.1, 36.2 ).