കൊച്ചി : സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 4110 രൂപയായി. 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 32,880 രൂപയായി. പതിനൊന്ന് മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് സ്വർണവില എത്തിനിൽക്കുന്നത്.

തുടർച്ചയായി മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്നലെ പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 34,440 ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില