തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പത്ത് പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഇന്ന് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി (കണ്ടൈൻമെന്റ് സോൺ വാർഡ് 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19), പുലമന്തോൾ (1, 8, 13, 19), കൊടൂർ (3, 15, 16, 19), പൂക്കോട്ടൂർ (2, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 18), മൊറയൂർ (5, 10, 12, 13, 14, 16, 17), ആനക്കയം (1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23), പൊൻമല (1, 4, 7, 12, 14, 15, 16), കോട്ടക്കൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റി (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32), ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വെളിയമറ്റം (4 (സബ് വാർഡ്), 2, 3), പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ലക്കിടിപേരൂർ (7) എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ.